Close

10 oktober 2017

Extra belastingkrediet voor dividenden van Franse oorsprong? Ja zegt het Hof van Cassatie – Fiscus weigert…

Extra belastingkrediet voor dividend French origin

Het arrest van het Hof van Cassatie van 16 juni 2017 geeft aan de natuurlijke persoon die dividenden van Franse oorsprong ontvangt een extra geschenk van 15,00% op het netto ontvangen dividend. De fiscus weigert echter de belasting terug te storten.

Wij hebben in een vorige bijdrage hierover uitvoerig bericht.

Waarover gaat het?

Dividenden uitgekeerd door een Franse vennootschap aan een natuurlijk persoon inwoner van België zijn onderworpen aan een Franse bronbelasting van 15,00% op grond van het Belgisch-Frans Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting (“DBV”).

In België is ditzelfde dividend onderworpen aan een (bevrijdende) roerende voorheffing (“RV”) van 30,00% op het netto ontvangen grensbedrag, dus ná aftrek van Franse bronbelasting.  Het DBV stelt echter dat in België de belasting verschuldigd wordt (i.e. roerende voorheffing) op het netto grensinkomen (i.e. bruto dividend min 15,00 % Franse bronheffing), verminderd met een forfaitair gedeelte van buitenlandse belasting dat onder de door de Belgische wetgeving vastgestelde voorwaarden aftrekbaar is, zonder dat bedoeld gedeelte minder dan 15,00% van het hogervermelde grensinkomen mag belopen.

Dit systeem was in België beter bekend als het forfaitair gedeelte van buitenlandse belasting (“FBB”).  Noteer wel dat het FBB ten voordele van natuurlijke personen in 1988 uit de Belgische wetgeving werd geschrapt maar niet uit bepaalde belastingverdragen.

De Belgische fiscus (alsook een aantal hoven en rechtbanken) was en is van mening dat het FBB niet kan verrekend worden, daar het FBB (voor natuurlijke personen) niet meer toegepast kan worden onder de huidige fiscale wetgeving.

Het Hof van Cassatie is het niet eens met de zienswijze van de Belgische fiscus omwille van de voorrang van het DBV op de interne Belgische fiscale bepalingen (artikel 19 (A) (1) in fine DBV).

Ondanks het arrest van het Hof van Cassatie, weigert de fiscus elke terugstorting.

Wat kan u doen?

Niettegenstaande de weigering van de Belgische fiscus is het mogelijk en aangewezen om de teveel betaalde belasting terug te vorderen.  Indien u geen actie onderneemt blijft de verjaringstermijn van 5 jaar lopen.

Natuurlijke personen inwoner van België, die dividenden van Franse oorsprong krijgen waarop Franse bronheffing werd ingehouden, dienen deze aan te geven in hun belastingaangifte en kunnen vervolgens bezwaar aantekenen teneinde het FBB zoals bepaald in artikel 19 (A) (1) DBV te recupereren.  Indien dergelijke dividenden ook in het verleden werden ontvangen kan men een verzoek tot ambtshalve ontheffing indienen.  De termijn om zulk verzoek in te dienen bedraagt 5 aanslagjaren.

Wanneer Franse dividenden verkregen worden via een Belgische bankrekening moet de bank roerende voorheffing inhouden die bevrijdend is waardoor deze inkomsten niet moeten worden aangegeven in de belastingaangifte.  Ook hiertegen kan bezwaar aangetekend worden en voor dividenden uit het verleden kan voor de te veel betaalde roerende voorheffing ambtshalve ontheffing gevraagd worden.

Conclusie

Niettegenstaande het arrest van het Hof van Cassatie blijft de Belgische fiscus de terugbetaling van de teveel betaalde belasting weigeren. Belastingplichtigen die Franse dividenden ontvangen (of ontvingen) doen er goed aan actie te ondernemen en dus bezwaar (of ambtshalve ontheffing) te vragen.

Hans Decleir – Frank De Langhe

 

Terug naar overzicht
WEBSITE DOOR CONCEPTTOSCREEN