Close

14 juli 2017

Extra belastingkrediet voor dividenden van Franse oorsprong

Het arrest van het Hof van Cassatie van 16 juni 2017 geeft aan de natuurlijke persoon die dividenden van Franse oorsprong ontvangt een extra geschenk van 15,00% op het netto ontvangen dividend.

Waarover gaat het?

Dividenden uitgekeerd door een Franse vennootschap aan een natuurlijk persoon inwoner van België zijn onderworpen aan een Franse bronbelasting (zeg maar: roerende voorheffing) van 15,00% op grond van het Belgisch-Frans Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting (“DBV”).

In België is ditzelfde dividend onderworpen aan een (bevrijdende) roerende voorheffing (“RV”) van 30,00% op het netto ontvangen grensbedrag, dus ná aftrek van Franse bronbelasting. Bij uitkering van een dividend van 100,00 EUR bedraagt de totale belastingdruk 40,50%:

Dividend 100,00
Franse bronbelasting 15,00
Grensinkomen 85,00
RV (30,00%) 25,50
Netto ontvangen 59,50
Belastingdruk 40,50

 

Artikel 19 (A) (1) DBV stelt echter dat met betrekking tot de inkomsten en opbrengsten uit roerende kapitalen, die in Frankrijk de inhouding bij de bron werkelijk hebben ondergaan, in België de belasting verschuldigd wordt (i.e. roerende voorheffing) op het netto grensinkomen (i.e. bruto dividend min 15,00 % Franse bronheffing), verminderd met een forfaitair gedeelte van buitenlandse belasting dat onder de door de Belgische wetgeving vastgestelde voorwaarden aftrekbaar is, zonder dat bedoeld gedeelte minder dan 15,00% van het hogervermelde grensinkomen mag belopen.

Dit systeem was in België beter bekend als het forfaitair gedeelte van buitenlandse belasting (“FBB”). Noteer wel dat het FBB voor wat natuurlijke personen betreft in 1988 werd afgeschaft.

Indien we hetzelfde voorbeeld nemen – maar rekening houdend met het FBB – wordt de belastingdruk substantieel lager:

Dividend 100,00
Franse bronbelasting 15,00
Grensinkomen 85,00
RV (30,00%) 25,50
FBB (15,00% van 85) 12,75
Belgische belasting (RV – FBB) 12,75
Netto ontvangen 72,25
Totale belastingdruk 27,75

 

Bij uitkering van een dividend van 100 EUR bedraagt de totale belastingdruk 27,75%.

De Belgische fiscus (alsook een aantal hoven en rechtbanken) was en is van mening dat het FBB niet kan verrekend worden, daar het FBB (voor natuurlijke personen) niet meer toegepast kan worden onder de huidige fiscale wetgeving.

Het Hof van Cassatie is het niet eens met de zienswijze van de Belgische fiscus omwille van de voorrang van het DBV op de interne Belgische fiscale bepalingen (artikel 19 (A) (1) in fine).

Wat kan u doen?

Natuurlijke personen, inwoner van België die dividenden van Franse oorsprong krijgen waarop Franse bronheffing werd ingehouden, dienen deze aan te geven in hun belastingaangifte en kunnen vervolgens bezwaar aantekenen teneinde het FBB zoals bepaald in artikel 19 (A) (1) te recupereren.

Indien dergelijke dividenden ook in het verleden werden ontvangen kunnen zij een verzoek tot ambtshalve ontheffing indienen. De termijn om zulk verzoek in te dienen bedraagt 5 aanslagjaren.

 

Frank De Langhe en Hans Decleir

Terug naar overzicht
WEBSITE DOOR CONCEPTTOSCREEN