Close

Algemene voorwaarden

Vooraf

De Langhe Advocaten is een advocatenkantoor gespecialiseerd in vennootschapsrecht, fiscaal recht, handels- en burgerlijk recht dat zich richt tot bedrijven, ondernemers en particulieren, alsook tot overheidsinstellingen. Ons team bestaat uit talentvolle en gemotiveerde advocaten met een verregaande specialisatie en expertise in hun praktijkgebied. Samen streven wij ernaar onze cliënten op een zo efficiënt mogelijke wijze praktijkgerichte juridische bijstand te verlenen.

Artikel 1 – Algemene informatie

De Langhe Advocaten is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te B-9770 Kruishoutem, Olsensesteenweg 24 en is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0474.115.610 en met BTW-nummer BE 0474.115.610. De vennootschap heeft haar correspondentieadres te B-8790 Waregem, Henri Lebbestraat 109 of B‑9052 Zwijnaarde, Rijvisschestraat 124 (3Square Village).

Alle advocaten bij De Langhe Advocaten zijn advocaat in België en zijn ingeschreven bij de Orde van Advocaten te Kortrijk of de Orde van Advocaten te Gent. De details van de betrokken advocaten werkzaam bij De Langhe Advocaten kunnen worden geconsulteerd via de website www.de-langhe.be of via het briefpapier van De Langhe Advocaten.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1       Door beroep te doen op De Langhe Advocaten aanvaardt de cliënt de toepassing van deze algemene voorwaarden op elke dienstverlening van De Langhe Advocaten en vormen deze algemene voorwaarden bijgevolg integraal het contractueel kader van de relatie tussen De Langhe Advocaten en de cliënt, zelfs indien de cliënt slechts contact heeft met één of meer advocaten werkzaam bij De Langhe Advocaten.

Deze algemene voorwaarden zijn, als kaderovereenkomst, niet alleen van toepassing op de initiële opdracht van de cliënt aan De Langhe Advocaten, maar ook op alle gebeurlijke navolgende opdrachten, tenzij voor een welbepaalde opdracht uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken gemaakt worden.

2.2       De toepassing van eventuele algemene voorwaarden van de cliënt is uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. Afspraken die afwijken van één of meer bedingen van de algemene voorwaarden van De Langhe Advocaten vervangen enkel het beding of de bedingen waarvan zij afwijken. De overige bedingen blijven onverkort van toepassing.

Artikel 3 – Overeenkomst

3.1       De advocaten verbonden aan De Langhe Advocaten verrichten hun diensten in naam en voor rekening van De Langhe Advocaten.

De Langhe Advocaten is de enige contractspartij van de cliënt voor iedere dienstverlening uitgevoerd door haar advocaten-vennoten, advocaten-medewerkers, advocaten-stagiairs en aangestelden.

3.2       Uitsluitend de cliënt kan rechten ontlenen aan de dienstverlening van De Langhe Advocaten. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders bedongen, zal de cliënt het voorwerp en het product van de dienstverlening niet openbaar maken, verspreiden of ten behoeve van derden aanwenden.

3.3       Binnen het kader van de stage aan de balie kan een advocaat verbonden aan De Langhe Advocaten een dossier in eigen beheer behandelen. In voorkomend geval komt er geen contractuele relatie met De Langhe Advocaten tot stand en is uitsluitend de desbetreffende advocaat contractspartij van zijn cliënt.

3.4       De overeenkomst tussen De Langhe Advocaten en de cliënt komt tot stand op het ogenblik dat De Langhe Advocaten haar dienstverlening aanvangt.

Artikel 4 – Voorwerp van de dienstverlening

4.1       De dienstverlening van De Langhe Advocaten kan onder meer betrekking hebben op adviesverlening, bijstand bij bemiddeling, bijstand bij een onderhandeling, bijstand bij een procedure of een optreden als lasthebber.

Partijen zullen het precieze voorwerp van de dienstverlening van De Langhe Advocaten bij aanvang van de werkzaamheden overeenkomen en, indien nodig, bij de verdere uitvoering ervan aanpassen/uitbreiden. De cliënt gaat akkoord dat het bepalen van het precieze voorwerp van de dienstverlening en de eventuele aanpassing/uitbreiding ervan vormvrij kan gebeuren en onder meer kan blijken uit correspondentie, uit de (zelfs stilzwijgende) aanvaarding van prestaties of de betaling van facturen.

4.2       Tenzij uit de aard van de betreffende opdracht zonder enige mogelijke twijfel blijkt dat het om een resultaatsverbintenis gaat dan wel dat dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen werd, zijn de verbintenissen van De Langhe Advocaten geen resultaatsverbintenissen maar inspanningsverbintenissen.

Artikel 5 – Interne taakverdeling

5.1       Tenzij de cliënt zich hiertegen uitdrukkelijk verzet, kan De Langhe Advocaten naar eigen inzicht dossiers of bepaalde aspecten ervan intern verdelen of herverdelen onder haar advocaten, dan wel de bijstand van externe correspondenten (advocaten of deskundigen) inschakelen.

Deze interne verdeling zal zo veel als mogelijk gebeuren volgens de (sub-)specialisatie van de advocaten, de optimale dienstverlening en/of de gunstige belangenbehartiging van de cliënt. De Langhe Advocaten werkt in teamverband teneinde de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen en de kostprijs van de dienstverlening in de hand te houden. De dominus litis behoudt steeds de supervisie over het dossier.

5.2       De cliënt wordt op de hoogte gebracht van de gegevens van de advocaat die zijn dossier beheert.

Artikel 6 – Informatie

6.1       De cliënt verstrekt aan De Langhe Advocaten, zowel bij de aanvang van de overeenkomst als tijdens de duur ervan, onmiddellijk en zelfs ongevraagd, alle informatie en stukken die relevant of vereist zijn of worden om de optimale uitvoering van haar dienstverlening mogelijk te maken.

Indien de cliënt niet voldoende/niet zoals afgesproken de medewerking verleent die voor de goede uitvoering van de opdracht vereist is, kan De Langhe Advocaten conform artikel 12 haar werkzaamheden schorsen of volledig stopzetten. De Langhe Advocaten is niet aansprakelijk voor de nadelige gevolgen van deze schorsing of stopzetting.

De Langhe Advocaten is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door de cliënt. De cliënt vrijwaart en vergoedt De Langhe Advocaten voor schade voortvloeiend uit onjuiste of onvolledige informatie van de cliënt.

6.2       De Langhe Advocaten informeert de cliënt stipt over de uitvoering van haar dienstverlening en over het verloop van de behandeling van het dossier.

6.3       De Langhe Advocaten herinnert de cliënt eraan dat juridische procedures, risico’s en kosten (naast de eigen advocatenkosten) met zich meebrengen.

In het bijzonder herinnert De Langhe Advocaten de cliënt aan de regeling m.b.t. de gerechtskosten, zoals vervat in de artikelen 1017 en 1022 van het Gerechtelijk Wetboek. Op basis van deze wetsbepalingen (i) wordt (in burgerlijke rechtszaken) in principe de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten, (ii) omvatten deze kosten onder meer een rechtsplegingsvergoeding, d.i. “een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij”, en (iii) wordt het bedrag van deze rechtsplegingsvergoeding volgens vaste wettelijke (periodiek geïndexeerde) tariefschalen vastgesteld.

6.4       Indien De Langhe Advocaten in een dossier de belangen van meerdere cliënten behartigt, dan mag De Langhe Advocaten ervan uitgaan dat deze cliënten elkaar onderling vertegenwoordigen, zoals doch niet beperkt tot de uitwisseling van informatie, het geven van goedkeuring aan ontwerpteksten en het geven van goedkeuring voor bepaalde handelingen. Slechts als voorbeeld geldt dit o.a. wanneer de betreffende cliënten echtgenoten, samenwonenden, familieleden, zakenpartners, partijen bij eenzelfde overeenkomst, leden van eenzelfde (vennootschaps)orgaan, verbonden vennootschappen, of vennootschap en achterman zijn.

Artikel 7 – Beroep op derden

7.1       Indien De Langhe Advocaten het voor de uitvoering van de dienstverlening aangewezen acht dat een beroep wordt gedaan op een gerechtsdeurwaarder of een vertaler, laat de cliënt de keuze daarvan over aan De Langhe Advocaten. Hetzelfde geldt voor het uitvoeren van eenvoudige taken (neerleggen van een procedureakte, verschijnen op een (inleidings)zitting, …) door een plaatselijke advocaat.

7.2       Indien De Langhe Advocaten het voor de uitvoering van de dienstverlening aangewezen acht dat een beroep gedaan wordt op andere derden, zoals (buitenlandse) advocaten, notarissen, accountants, revisoren of deskundigen, worden deze gekozen in overleg met de cliënt.

7.3       De erelonen en kosten/vergoedingen van deze derden zijn integraal ten laste van de cliënt en zullen in de regel rechtstreeks door de cliënt betaald moeten worden aan deze derden. Indien zij door De Langhe Advocaten voorgeschoten zouden worden, zullen zij worden doorgerekend aan de cliënt. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke andersluidende instructie van de cliënt, aanvaardt de cliënt de overige voorwaarden, inclusief eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen, van deze derden en mandateert de cliënt De Langhe Advocaten ook om deze in naam van de cliënt te aanvaarden.

7.4       Naast de inschakeling van derden zoals voormeld, heeft De Langhe Advocaten ook steeds het recht om in eigen beheer beroep te doen op externe correspondenten (advocaten of deskundigen) als loutere adviesverlening aan De Langhe Advocaten. De Langhe Advocaten waakt daarbij over de vertrouwelijkheid van de meegedeelde gegevens van het dossier van de cliënt en legt dergelijke verplichting ook op aan de externe adviseur indien deze daar zelf niet deontologisch toe verbonden zou zijn.

Artikel 8 – Vergoeding

8.1       De Langhe Advocaten zal haar werkzaamheden, kantoorkosten, doorgerekende kosten en voorgeschoten kosten in principe maandelijks aanrekenen aan de cliënt door middel van een factuur.

8.2       Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende afspraak, worden de erelonen begroot op basis van gepresteerde uren, volgens de uurtarieven naargelang het statuut van de advocaat die de gefactureerde prestatie heeft geleverd. Deze uurtarieven worden bij het aangaan van de contractuele relatie afgesproken met de cliënt. Ze gelden per kalenderjaar en kunnen jaarlijks door De Langhe Advocaten worden aangepast. De cliënt kan de actuele tarieven in zijn dossier steeds opvragen en kan het actuele statuut van iedere advocaat verbonden aan De Langhe Advocaten – dat doorheen de tijd kan evolueren in functie van o.a. de toegenomen ervaring – terugvinden op de website van De Langhe Advocaten (informatie actueel op het tijdstip van het raadplegen van de website).

De Langhe Advocaten rekent bijkomend 5% aan op de erelonen om haar kantoor- en administratiekosten te dekken. Hierin zijn niet begrepen de door De Langhe Advocaten voorgeschoten gerechtskosten (rolrechten, kosten van door de griffie afgeleverde documenten, kosten van deurwaarders etc.) of andere externe kosten, welke nominaal worden doorgerekend aan de cliënt.

8.3       In overleg met de cliënt kunnen andere tarieven of berekeningswijzen worden toegepast, bijvoorbeeld in functie van de inzet van het dossier, het bereikte resultaat, de urgentie van het dossier, etc.

8.4       De Langhe Advocaten kan bij aanvang of tijdens de uitvoering van de opdracht steeds één of meer provisies aanrekenen, welke worden aangerekend op de eerstvolgende gedetailleerde staat van kosten en erelonen.

8.5       Elke opmerking of betwisting van de cliënt inzake de aanrekening van een provisie of een staat van kosten en erelonen, moet aan De Langhe Advocaten worden meegedeeld per aangetekend schrijven en binnen een termijn van 15 dagen na ontvangst van de factuur/uitnodiging tot betaling. Bij gebreke aan dergelijke tijdige en formele mededeling, is het aangerekende bedrag onherroepelijk verschuldigd.

8.6       De facturen van De Langhe Advocaten zijn betaalbaar uiterlijk binnen de 15 dagen na verzending. In geval van gehele of gedeeltelijke niet betaling van een schuld van de cliënt op de vervaldag, wordt de onbetaalde som, van rechtswege, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, verhoogd met een nalatigheidsinterest aan de Belgische wettelijke intrestvoet in handelszaken, met een minimum interestvoet van 10% per jaar, tot aan de datum van integrale betaling, en met een forfaitaire schadevergoeding voor administratiekosten gelijk aan 10% van de onbetaalde som, met een minimum van 125,00 EUR.

8.7       Indien De Langhe Advocaten in een dossier de belangen van meerdere cliënten behartigt, zijn zij hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot betaling van de ereloonstaten van De Langhe Advocaten, ongeacht aan wie deze werden gefactureerd.

Artikel 9 – Derdengelden

9.1       De Langhe Advocaten stort alle bedragen die zij voor rekening van de cliënt ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd door aan de cliënt.

Indien De Langhe Advocaten een bedrag niet onmiddellijk kan doorstorten, brengt zij de cliënt op de hoogte van de ontvangst van het bedrag en de reden waarom het bedrag niet wordt doorgestort.

9.2       De Langhe Advocaten mag op de bedragen die zij ontvangt voor rekening van de cliënt sommen inhouden ter dekking van de bedragen die de cliënt aan haar verschuldigd is (ook al zouden die nog niet opeisbaar zijn). Zij brengt de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte.

9.3       De Langhe Advocaten stort alle bedragen die zij van de cliënt ontvangt voor rekening van derden onmiddellijk door aan deze derden.

Artikel 10 – Verzekering en aansprakelijkheid

10.1     De advocaten verbonden aan De Langhe Advocaten zijn individueel verzekerd voor hun beroepsaansprakelijkheid door middel van de volgende door de Orde van Vlaamse Balies bij NV Amlin Europe onderschreven verzekering (toestand 2017):

Verzekerd risico BA Beroep: collectieve verzekering “burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid” met als doel de advocaten te verzekeren voor de geldelijke gevolgen van de (extra-) contractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid door de schade of het nadeel toegebracht aan derden, waaronder begrepen hun cliënten, in de uitoefening van hun beroep.

Verzekerden:

–           de advocaten die ingeschreven zijn op het tableau of op de lijst van de stagiairs van de Ordes van Advocaten van de Vlaamse balies of die opgenomen zijn op een EU-lijst;
–           de advocaten-associaties of -vennootschappen waar de verzekerden-advocaten hun beroepsactiviteit uitoefenen; en
–           de aangestelden van de verzekerden.

Verzekeraar: AMLIN Europe NV (Maatschappelijke zetel te NL-1181LD Amstelveen, Nederland, Van Heuven Goedhartlaan 939 – Handelsregister nr. 33055009; bijkantoor België te B-1030 Brussel, Koning Albert II-Laan 37 – KBO 0416.056.358), via Vanbreda Risk & Benefits, met polisnummer LXX034899.

Verzekerde bedragen: de verzekering beroepsaansprakelijkheid advocaat eerste rang bij de verzekeraar biedt een waarborg van 1 250 000,00 EUR per schadegeval.

Verzekerde activiteiten:

–           alle activiteiten eigen aan het beroep van advocaat;
–           activiteiten als scheidsrechter in juridische geschillen;
–           taxatie van erelonen op vraag van rechtbanken;
–           advocaat-bemiddelaar en advocaat-schuldbemiddelaar;
–           advocaat-syndicus in overeenstemming met het reglement van de OVB;
–           lasthebber ad hoc voor rechtspersonen in strafzaken;
–           gerechtelijke mandaten: voorlopig bewindvoerder, voogd of toeziend voogd, voogd ad hoc, curator van onbeheerde nalatenschappen, schuldbemiddelaar bij collectieve schuldenregeling.

Gerechtelijke mandaten in opdracht van de Rechtbank van Koophandel en de activiteit van vrijwillig vereffenaar zijn niet verzekerd.

Geografische dekking – de waarborg van deze voormelde verzekeringspolis is van toepassing op de gevolgen van daden gepleegd in de hele wereld, voor activiteiten die de verzekerden uitvoeren vanuit hun in België gevestigd kantoor en onder voorbehoud van de door artikel 8 van de polis gemaakte verduidelijkingen. Zijn echter niet verzekerd de eisen die tegen de verzekerden ingesteld worden in de VS of Canada, of onder de wetgeving of de rechtsmacht van de VS of Canada.

De beroepsaansprakelijkheid van De Langhe Advocaten en van de advocaten die werken voor De Langhe Advocaten als zelfstandig medewerker, is beperkt tot de mate waarin de voormelde verzekeringsdekking effectief wordt verleend, zoals navolgend nader toegelicht.

10.2     De cliënt acht de gewone verzekering van De Langhe Advocaten voldoende en aanvaardt dat de vergoeding van de schade die hij/zij lijdt ten gevolge van een (zelfs herhaalde, grove of buitencontractuele) fout van De Langhe Advocaten en/of haar advocaten en/of aangestelden wordt beperkt tot de mate waarin de voormelde verzekering het schadegeval dekt, met het voormelde maximumbedrag van 1 250 000,00 EUR per schadegeval. Deze beperking is niet van toepassing in geval van opzet van De Langhe Advocaten en/of haar advocaten en/of aangestelden.

Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar het schadegeval niet dekt, zonder dat dit het gevolg is van een opzettelijke fout van De Langhe Advocaten of haar advocaten of aangestelden, wordt de aansprakelijkheid van De Langhe Advocaten, haar advocaten en aangestelden, zowel contractueel als buitencontractueel, beperkt in hoofdsom, kosten en interesten tot het bedrag excl. BTW dat werd aangerekend in het dossier waarin de aansprakelijkheid wordt weerhouden, en bij gebreke aan dergelijk dossier tot maximaal 10 000,00 EUR per schadegeval.

10.3     De Langhe Advocaten en haar advocaten kunnen onder geen enkel beding aansprakelijk gesteld worden voor indirecte of gevolgschade (zoals doch niet beperkt tot gebruiksderving, omzet- of winstderving, inkomensverlies, personeels- en administratiekosten, aansprakelijkheid ten overstaan van derden, etc.) geleden door de cliënt of door derden.

10.4     Onverminderd voorgaande zijn De Langhe Advocaten en haar advocaten niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van hun dienstverlening, indien hen opdracht werd verleend namens en voor rekening van de cliënt, ongeacht of deze derden hun erelonen en kosten aan De Langhe Advocaten dan wel rechtstreeks aan de cliënt aanrekenen.

10.5     Voormelde beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing in geval van opzet van De Langhe Advocaten en/of haar advocaten. Ingeval de cliënt een consument is in de zin van het Wetboek van Economisch Recht gelden voormelde beperkingen van aansprakelijkheid niet voor opzet en grove schuld van De Langhe Advocaten, haar advocaten, aangestelden of lasthebbers of, behoudens overmacht, voor het niet uitvoeren van een verbintenis die één van de voornaamste prestaties van de overeenkomst vormt.

10.6     Niettegenstaande De Langhe Advocaten redelijke inspanningen levert om haar systemen, bestanden, webpagina’s, berichten, e-mails en bijlagen te vrijwaren van virussen of andere defecten die computers of een IT systeem kunnen affecteren, blijft het de verantwoordelijkheid van de cliënt om ervoor te zorgen dat gepaste maatregelen bestaan teneinde de computers en het IT systeem van de cliënt tegen dergelijke virussen of defecten te beschermen. De Langhe Advocaten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig verlies of schade die het gevolg is van het ontvangen of gebruiken van elektronische communicatie afkomstig van De Langhe Advocaten.

10.7     De cliënt erkent dat voormelde aansprakelijkheidsbeperkingen voor De Langhe Advocaten essentieel zijn bij het aanvaarden van de opdracht en bij het bepalen van de ereloontarieven.

In onderling overleg tussen De Langhe Advocaten en de cliënt kan een bijkomende verzekeringsdekking worden afgesproken. Hiertoe is een uitdrukkelijke schriftelijke afspraak vereist en deze bijkomende dekking is beperkt tot de daarin vermelde dossiers.

Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrechten

Alle morele en vermogensrechten met betrekking tot de door De Langhe Advocaten gemaakte adviezen, nota’s, verslagen, contracten, processtukken, sjablonen, brieven, voorwaarden, ontwerpen, (vennootschaps)documenten en alle andere intellectuele werkzaamheden ongeacht welke vorm, komen uitsluitend toe aan De Langhe Advocaten.

Het is de cliënt niet toegestaan om zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Langhe Advocaten, de voormelde door De Langhe Advocaten gecreëerde werken op eender welke wijze zelf of met behulp van derden te verveelvoudigen, openbaar te maken, te verspreiden, te exploiteren of op welke wijze ook aan derden ter beschikking te stellen. Het is de cliënt enkel toegestaan om de voormelde door De Langhe Advocaten gecreëerde werken voor zichzelf te gebruiken, op een normale wijze en in het kader van de aan De Langhe Advocaten toegekende opdracht.

Artikel 12 – Beëindiging

12.1     Zowel de cliënt als De Langhe Advocaten hebben het recht om de overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder motivering te beëindigen middels een schriftelijke kennisgeving, zonder enige aansprakelijkheid jegens elkaar voor de nadelige gevolgen van deze beëindiging.

12.2     Ingeval de cliënt in gebreke blijft om zijn verplichtingen uit de overeenkomst zoals doch niet beperkt tot voldoende informatieverstrekking, betaling van facturen etc. na leven, is De Langhe Advocaten tevens gerechtigd om haar werkzaamheden voorlopig te schorsen, eveneens middels een schriftelijke kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid jegens de cliënt voor de nadelige gevolgen van deze schorsing.

12.3     De cliënt is verplicht om alle werkzaamheden en kosten tot op de datum van beëindiging van de overeenkomst te voldoen. De Langhe Advocaten maakt een eindfactuur op en bezorgt deze aan de cliënt of aan de opvolgende advocaat. De Langhe Advocaten bezorgt de cliënt op eerste verzoek de stukken van zijn dossier terug, met uitzondering van de eventuele vertrouwelijke briefwisseling en/of documenten.

12.4     De Langhe Advocaten is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de beëindiging van haar overeenkomst met de cliënt.

Artikel 13 – Archivering

13.1     Indien de cliënt niet heeft verzocht om hem het dossier of bepaalde (al dan niet originele) documenten terug te bezorgen, archiveert De Langhe Advocaten dit na beëindiging van elke opdracht en bewaart dit vervolgens voor een periode van 5 jaar. Na voormelde periode van 5 jaar kan De Langhe Advocaten het dossier zonder verdere verwittiging definitief vernietigen.

13.2     Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst, is De Langhe Advocaten nooit belast met het bewaren van het dossier of specifieke (al dan niet originele) documenten na voormelde periode van 5 jaar. De cliënt zal dan ook spontaan de documenten welke hij langer wil bewaren, tijdig terugvragen aan De Langhe Advocaten.

Artikel 14 – Identificatieplicht

14.1     De Langhe Advocaten houdt zich aan de wetgeving inzake de bestrijding van witwas en van financiering van terrorisme. Meer details inzake deze wetgeving kunnen op verzoek worden bekomen.

14.2     De Langhe Advocaten dient in het kader van de voormelde wetgeving een aantal administratieve verplichtingen te vervullen en bepaalde transacties te melden.

Op grond van een wettelijk ingestelde identificatieplicht is de advocaat verplicht de identiteit van de cliënt te controleren. De cliënt zal op eerste verzoek alle gevraagde identiteitsgegevens aan de hand van officiële documenten bezorgen, in voorkomend geval ook de gegevens van zijn mandatarissen.

14.3     Een melding van bepaalde verdachte transacties dient te gebeuren bij de stafhouder die de informatie vervolgens doorgeeft aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking. Deze meldingsplicht geldt in beginsel niet in het kader van een (potentieel) rechtsgeschil of het bepalen van een rechtspositie.

Het is de advocaat en de stafhouder verboden om de cliënt in te lichten dat informatie werd meegedeeld of dat er een onderzoek aan de gang is.

Artikel 15 – Wijziging

De Langhe Advocaten behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden gelden onmiddellijk voor elke nieuwe opdracht of bijkomende opdracht aan De Langhe Advocaten. Wat betreft de uitvoering van reeds lopende opdrachten, brengt De Langhe Advocaten de gewijzigde tekst ter kennis van de cliënt en dient de cliënt binnen 15 dagen na deze kennisgeving schriftelijk te protesteren indien hij hier niet mee instemt. Bij gebrek aan dergelijk protest, gelden de gewijzigde voorwaarden na deze termijn ook voor de reeds lopende opdrachten.

Artikel 16 – Nietigheid of tegenstrijdigheid

16.1     Indien één of meerdere bedingen van deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig of onafdwingbaar zouden zijn, tast dit de geldigheid en de afdwingbaarheid van de andere bedingen van deze algemene voorwaarden niet aan.

16.2     De cliënt en De Langhe Advocaten verbinden zich ertoe om te goeder trouw te onderhandelen teneinde dergelijk nietig, ongeldig of onafdwingbaar beding onverwijld te vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijk beding zoveel mogelijk benadert.

16.3     In geval van tegenstrijdigheden tussen de taalversies, heeft de Nederlandstalige versie voorrang.

Artikel 17 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

17.1     Alle overeenkomsten tussen De Langhe Advocaten en de cliënt zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht.

17.2     Alle advocaten bij De Langhe Advocaten zijn onderworpen aan (i) de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en de nog niet opgeheven reglementen van de vroegere Nationale Orde van Advocaten, die geraadpleegd kunnen worden op www.advocaat.be en (ii) aan de reglementen van de Orde van Advocaten te Kortrijk, die geraadpleegd kunnen worden op www.baliekortrijk.be.

17.3     Met betrekking tot de invordering van erelonen wordt in het Huishoudelijk Reglement van de Orde van Advocaten te Kortrijk van 28 mei 2008 op de invordering en taxatie van erelonen een bemiddelingsprocedure georganiseerd. Deze bemiddelingsprocedure is niet verplicht maar De Langhe Advocaten of de cliënt kunnen er vrijwillig een beroep op doen. De cliënt kan meer informatie verkrijgen over de kenmerken en de toepassingsvoorwaarden van deze regeling op de website www.baliekortrijk.be > balie > erelonen > reglement.

Partijen laten voorafgaand aan elke procedure bij voorkeur, doch zonder hiertoe verplicht te zijn, de zaak oproepen tot minnelijke schikking voor het bevoegde gerecht of voor een daartoe bevoegde instantie bij de Orde van Advocaten.

17.4     Voor tuchtzaken is de stafhouder van de Balie van Kortrijk (Stafhouder balie Kortrijk, Gerechtsgebouw, Burgemeester Nolfstraat 10A, 8500 Kortrijk) of de stafhouder van de Balie van Gent (Stafhouder balie Gent, Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401/P, 9000 Gent) bevoegd, volgens de balie waarbij de betrokken advocaat zijn hoofdkantoor heeft.

17.5     Ingeval een geschil tussen De Langhe Advocaten en de cliënt voor een gerecht gebracht wordt, zal dit geschil, met uitsluiting van enig ander forum, gebracht worden voor de rechtbanken van het arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk.

WEBSITE DOOR CONCEPTTOSCREEN