Close

11 oktober 2017

Beleggingsfiscaliteit: buurlanden bieden fiscale snoepjes, België een zuurtje

Beleggingsfiscaliteit: buurlanden bieden fiscale snoepjes, België een zuurtje

Nederland schaft de dividendbelasting af en hervormt de vermogensrendementsheffing.  Frankrijk schaft de zogenaamde rijkentaks af.  Noorwegen zal de vermogensbelasting gevoelig verminderen.  Zelfs de Verenigde Staten overwegen om beleggingen via fiscaal transparante entiteiten minder te belasten.  Loopt België hopeloos achter?

Bijna 7 maanden na de parlementsverkiezingen is er eindelijk een coalitie rond Rutte.  In het Nederlandse regeerakkoord werd beslist om onder meer de vennootschapsbelasting te verlagen naar 21,00% en de dividendbelasting af te schaffen.  De afschaffing van de dividendbelasting is voor buitenlandse investeerders erg belangrijk.  Stel dat u als belegger aandelen Shell heeft en er wordt een dividend uitgekeerd, dan betaalt u hierover 15,00% Nederlandse dividendbelasting (zeg maar roerende voorheffing).  In België is ditzelfde dividend onderworpen aan een roerende voorheffing van 30,00% op het netto ontvangen grensbedrag, dus ná aftrek van de Nederlandse bronbelasting.  De totale belastingdruk bedraagt op dit moment dus 35,50% en zal,  na afschaffing van de Nederlandse dividendbelasting,  nog 30,00% bedragen (in België zal in 2018 in een soortgelijke casus een belastingdruk van 50,30% gelden:  29,00% vennootschapsbelasting en 30,00% roerende voorheffing op de uitgekeerde nettowinst).

De nieuwe Nederlandse regering wil eveneens vermogens (spaargeld, aandelen, obligaties, enz.) minder zwaar belasten.  Concreet wordt er gedacht aan een verhoging van het vrijgestelde vermogen, dit is het vermogen waarover geen vermogensrendementsheffing moet worden betaald (op dit moment 25 000,00 EUR), alsook een aanpassing van het belastingtarief (30,00%) en/of de belastbare basis (fictief rendement tussen 2,80% en 5,40%).

De Franse president Emmanuel Macron heeft zijn eerste begroting ingediend en belooft de Fransen lagere belastingen.  Onder meer de zogenaamde “rijkentaks” wordt afgeschaft en wordt vervangen door een belasting op vastgoedactiva.  Kapitaalinkomsten (uit beleggingen) zullen op hun beurt worden belast tegen een “flat tax” van 30,00%.

Over de nieuwe regeringsmaatregelen in België hebben wij al uitvoerig bericht (zie zomerakkoord).

Op het vlak van de beleggingsfiscaliteit zien we dat België een initiatief neemt dat haaks staat op de ontwikkelingen in andere Europese landen.  Vanaf 1 januari 2018 zal immers een effectentaks worden ingevoerd die zowel Belgische als buitenlandse particulieren treft (zie effectentaks).  Het is zeer merkwaardig dat België een effectentaks invoert daar waar bijna al onze buurlanden zogenaamde “rijkentaksen” afbouwen en zelfs volledig afschaffen.  Die effectentaks komt bovendien bovenop de roerende voorheffing van 30,00% en de taks op de beursverrichtingen, die naar alle verwachting ook zal verhoogd worden.  De redenen waarom onze buurlanden deze taksen afbouwen dan wel afschaffen zijn duidelijk.  Rijkentaksen leiden tot kapitaalvlucht en realiseren bijna nooit de vooropgestelde inkomsten.  Bovendien kan men zelfs twijfelen aan de rechtsgeldigheid van zulk een effectentaks ten laste van inwoners uit bepaalde landen waarmee België een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting mee heeft afgesloten (zoals Nederland, Frankrijk en Luxemburg).  Kortom, er kunnen ernstige vraagtekens geplaatst worden bij de geldigheid van de effectentaks zoals die thans voorligt.  En als er iets is waar beleggers een hekel aan hebben, dan is het onduidelijkheid en rechtsonzekerheid over de fiscale hap uit hun opbrengsten.

Het wordt tijd om in België een consequent en evenwichtig fiscaal beleid uit te stippelen en uit te voeren.

Hans Decleir – Frank De Langhe

Terug naar overzicht
WEBSITE DOOR CONCEPTTOSCREEN