Close

28 juli 2017

Eindelijk …….. akkoord bereikt over de hervorming van de vennootschapsbelasting

De ministerraad van de federale regering heeft op dinsdag 25 juli 2017 een akkoord bereikt over onder meer de reeds langverwachte hervorming van de vennootschapsbelasting.

Wat verandert er?

Dat de vennootschapsbelasting in België dringend hervormd (onder meer door een nominale tariefverlaging) moest worden is niets nieuws. Zo is bijvoorbeeld het huidige tarief van de Belgische vennootschapsbelasting erg hoog (33,99%) in vergelijking met het Europees gemiddelde (+/- 20%).

De hervorming van de vennootschapsbelasting zal in twee fasen doorgevoerd worden, namelijk in 2018 en 2020. Daar er nog geen officiële teksten beschikbaar zijn lichten wij kort de belangrijkste wijzigingen toe.

Wijzigingen 2018

  • Tarief vennootschapsbelasting/crisisbijdrage: verlaging gewoon tarief vennootschapsbelasting tot 29% en 20% voor het KMO-tarief op de eerste schijf van 100 000 EUR en 25% op het exces gedeelte. De aanvullende crisisbijdrage (nu 3%) wordt herleid tot 1,5%.
  • Vrijstelling meerwaarde op aandelen: vandaag zijn meerwaarden op aandelen voor niet-KMO’s belast tegen 0,412% (0,4% plus 3% crisisbijdrage). Deze belasting wordt afgeschaft in 2018.
  • Notionele interestaftrek: geen afschaffing maar wel een andere (lees beperktere) berekening van de basis voor de aftrek. Voor KMO’s geen verandering.
  • Minimale belastbare basis: er komt een zogenaamde “minimumwinstbelasting”, waardoor bedrijven die meer dan 1 miljoen euro winst maken deze winst niet onbeperkt kunnen afromen via aftrekposten. Noteer wel dat investeringen en innovatie wel nog onbeperkt aftrekbaar zullen zijn.
  • Ontmoediging gebruik managementvennootschappen: om van het verlaagd KMO tarief te kunnen genieten moet de minimale bezoldiging 45 000 EUR bedragen (was 36 000 EUR).
  • Verhoging investeringsaftrek voor KMO’s (20%).

Wijzigingen 2020

  • Verlaging tarief vennootschapsbelasting naar 25%.
  • Invoering van fiscale consolidatie: dit is ongetwijfeld de smaakmaker voor 2020. Bij fiscale consolidatie zal een groep van vennootschappen belast worden op basis van het geconsolideerd resultaat. Dit betekent dat een individuele vennootschap binnen de groep niet langer zou belast worden op basis van het fiscaal resultaat dat elke vennootschap behaalt. Door de groep te belasten op basis van haar geconsolideerde resultaten worden de intragroepverrichtingen geneutraliseerd. Een stelsel van fiscale consolidatie zal tevens een verliesaanrekening binnen een groep rechtsreeks mogelijk maken. De verliezen van sommige vennootschappen zullen rechtstreeks aangerekend worden op de winst binnen andere vennootschappen. België is één van de weinige landen binnen de EU die nog geen fiscale consolidatie voor vennootschapsbelasting (voor BTW doeleinden is er de BTW-eenheid) kende.
  • Invoering van een aftrekbeperking op vreemd vermogen ingevolge Richtlijn 2016/1164 teneinde té vergaande (fiscale) onderkapitalisatie tegen te gaan.
  • Fiscale aftrekbaarheid van verliezen van buitenlandse vaste inrichtingen worden beperkt alsook aanpassingen van het begrip vaste inrichting conform het OESO commentaar.

Van zodra definitieve teksten beschikbaar zijn zullen wij hierover uitgebreider berichten.

Frank De Langhe – Hans Decleir

Terug naar overzicht
WEBSITE DOOR CONCEPTTOSCREEN