Close

31 maart 2017

Nieuwigheden in de Vlaamse erf- en registratiebelasting

Op federaal niveau kunt u al langer niet-aangegeven inkomsten spontaan regulariseren. Sinds kort kan dit ook op Vlaams niveau, met de Vlaamse erf- of registratiebelastingen. Hiermee wordt een nieuw aspect toegevoegd aan het takenpakket van Vlabel. Een andere bevoegdheid van Vlabel is het verduidelijken van de fiscale behandeling in concrete situaties via interpretatieve beslissingen. Die standpunten zijn echter vaak controversieel. Een recent standpunt over de onttrekking van onroerend goed uit een BVBA via een dividenduitkering in natura, illustreert dit goed.

Vlaamse erf- en registratiebelasting: u regulariseert toch ook?

Vrijwillige regularisatie: hoe?

Dankzij het decreet van 10 februari 2017, kunnen belastingplichtigen bedragen regulariseren die niet zijn onderworpen aan de erf- of registratiebelasting (de schenkbelasting, het verkooprecht, het verdeelrecht en het recht op hypotheekvestiging).

Wat houdt dit in?

*          U kunt er slechts eenmalig en tijdelijk gebruik van maken, omdat het om een uitzonderingsmaatregel gaat. 31 december 2020 is dan ook D-day, daarna kunt u in principe geen aangifte meer doen. Het is dus alles of niets.

*          De regularisatie is enkel mogelijk voor inbreuken op de regelgeving van de erf- en regularisatiebelasting begaan vóór 1 augustus 2016.

*          De aangifte moet gebeuren via een model waarin u een aantal gegevens moet verstrekken.

Wat zijn de tarieven?

Er zal gewerkt worden met vlakke, forfaitaire tarieven.

Voor niet-verjaarde ontdoken erfbelasting geldt een tarief van 35% voor verkrijgingen in rechte lijn of tussen partners en 70% in alle andere gevallen. Voor niet-verjaarde ontdoken registratiebelasting geldt een tarief van 20%.

Voor verjaarde bedragen geldt zowel voor de erfbelasting als voor de registratiebelasting een tarief van 37% voor aangiften die zijn ingediend in 2017. Vanaf 2018 wordt dit tarief jaarlijks met 1% verhoogd, met een maximum van 40% in 2020. Regulariseren vóór 2020 loont dus echt wel de moeite.

Fiscale immuniteit

Nadat de regularisatieheffing betaald is door de belastingplichtige geniet die van fiscale immuniteit en zullen de aangegeven en geregulariseerde bedragen niet meer onderworpen kunnen worden aan de erf- of registratiebelasting. Bovendien is er dan geen strafvervolging meer mogelijk voor fiscale misdrijven en witwassen op basis van fiscale misdrijven.

Controverse rond onttrekking vastgoed via dividenduitkering

Sinds de overname van de erf- en registratiebelasting door Vlabel op 1 januari 2015 communiceert ze haar standpunt over de fiscale behandeling van concrete situaties via interpretatieve beslissingen. Onlangs nam Vlabel een beslissing over de onttrekking van een onroerend goed uit een BVBA, via een dividenduitkering in natura. Dat is een vorm van winstuitkering waarbij men er voor kiest het dividend niet in geld uit te keren, maar in de vorm van een actief bestanddeel van de vennootschap, zoals een onroerend goed.

Bij een onttrekking van een onroerend goed uit het vennootschapsvermogen geldt in principe de heffing van het verkooprecht: 10%. Voor een BVBA is er echter een wettelijke uitzondering voorzien, waarbij onder voorwaarden de onttrekking enkel aanleiding geeft tot het heffen van het algemeen vast recht (50 EUR). De vraag rijst of dit ook het geval is voor een dividenduitkering in natura waarbij een onroerend goed toebedeeld wordt aan een vennoot.

De federale fiscus is van mening dat in dit geval geen verkooprecht verschuldigd is, maar enkel het algemeen vast recht. Vlabel gaat hier nu evenwel lijnrecht tegenin en oordeelt dat het verkooprecht van toepassing is bij een dividenduitkering in natura, aangezien dit volgens Vlabel kwalificeert als een overdracht onder bezwarende titel van een onroerend goed.

Rechtsonzekerheid?

Over die stelling valt wel wat te zeggen. Vlabel gaat er immers ten onrechte van uit dat een dividenduitkering een handeling ten bezwarende titel is. Dit is niet het geval omdat de vennoot geen enkele tegenprestatie verschuldigd is aan de vennootschap. Dividenden kwalificeren louter als vruchten of opbrengsten van aandelen.

Dit is niet het eerste controversiële standpunt sinds Vlabel op 1 januari 2015 de dienst uitmaakt. Het valt af te wachten of dit bevestigd wordt in een voorafgaande beslissing of een officieel standpunt. Niettemin staat vast dat de herhaaldelijke controversiële standpunten voor een stuk rechtsonzekerheid bij de belastingplichtige zorgen. Wilt u toch nog door de bomen het bos zien? Roep dan het advies in van een deskundige die u met raad en daad bijstaat.

Frank De Langhe – Nicolas Lauwers

Gepubliceerd in VOKA – Ondernemers West-Vlaanderen, editie 6, 31 maart 2017

Terug naar overzicht
WEBSITE DOOR CONCEPTTOSCREEN