Close

4 januari 2022

Nieuwe wettelijke maximumtermijn van 60 dagen voor betaling van B2B facturen

Het is voor de financiële gezondheid van iedere onderneming cruciaal om over de nodige liquiditeit te beschikken.  De toepasselijke betalingstermijn die geldt bij transacties tussen ondernemingen speelt in dit kader een doorslaggevende rol. De recente Wet van 14 augustus 2021 poogt het betaalgedrag tussen ondernemingen verder te verbeteren.

Hink-stap-sprong

Ondernemingen genieten reeds sinds de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties een zekere wettelijke bescherming tegen medecontracten die hun betalingsverplichtingen niet / laattijdig nakomen.  Deze wet voorzag in een default betalingstermijn van 30 dagen, doch contractueel kon daarvan worden afgeweken.  De beoogde wettelijke bescherming bleek in de commerciële praktijk dus vrij relatief.

De wetgever heeft vervolgens in 2013 en 2019 reeds een verstrenging doorgevoerd, zoals een maximale betalingstermijn van 60 dagen tussen een KMO – schuldeiser en een grote onderneming – schuldenaar.  Tevens werd de periode die de klant krijgt om de conformiteit van de levering te controleren reeds beperkt tot maximaal 30 dagen.  Echter, door in het contract steeds dergelijke verificatietermijn te voorzien, kon de totale betalingstermijn in de praktijk dus toch nog opgetrokken worden tot 90 dagen.

Door de recente Wet van 14 augustus 2021 tracht de wetgever deze regelgeving nu verder te verstrengen en potentiële achterpoortjes te sluiten.

De wetgeving wordt verstrengd …

In eerste instantie voorziet de wet een maximale B2B-betalingstermijn van 60 kalenderdagen, in principe vanaf de ontvangst van de factuur.  Het toepassingsgebied van deze regel is bijzonder ruim en strekt zich uit tot alle handelstransacties die worden beheerst door het Belgisch recht, ongeacht de grootte van de betrokken ondernemingen.  Wanneer partijen contractueel toch een langere betalingstermijn zouden voorzien, wordt dergelijk beding voor niet geschreven gehouden, hetgeen in principe betekent dat men dan terugvalt op de wettelijke default termijn van 30 dagen.  De wet voorziet wel dat bij Koninklijk Besluit voor bepaalde sectoren een langere betalingstermijn kan worden toegestaan;  dit blijft afwachten.

… en potentiële achterpoortjes worden gesloten

Het gebruik van een supplementaire verificatietermijn om de betalingstermijn (artificieel) te verlengen, wordt aan banden gelegd:  dergelijke termijn maakt voortaan integraal deel uit van de maximale betalingstermijn van 60 dagen.

Ook andere manieren waarop de verplichte kortere betaaltermijnen (onder druk van de schuldenaar) kunnen worden omzeild, worden geviseerd:  zo wordt het tussen alle ondernemingen verboden om contractueel de ontvangstdatum van de factuur vast te leggen (bijv. door te bepalen dat er slechts gefactureerd mag worden na een bepaalde termijn).  Bovendien dient de schuldenaar aan de schuldeiser alle informatie te bezorgen die nodig is om de factuur te kunnen uitreiken, en dit uiterlijk op het moment van ontvangst van de goederen of prestatie van de diensten.  Dit spoort uiteraard ook met de btw-verplichting om binnen bepaalde termijnen een factuur op te maken.

Ongetwijfeld zullen er zich in de praktijk nog heel wat discussies voordoen.  Men denke maar aan goederen die lang op transport staan; aan specifieke betalingstechnieken zoals documentaire kredieten waarbij de factuur en (juridische) levering op zich niet steeds volstaan om recht op betaling te hebben;  aan deelleveringen waarover er discussie ontstaat of deze wel reeds mochten worden gefactureerd binnen de nog niet afgewerkte totaalopdracht;  aan allerhande commissie- en bonussystemen die slechts jaarlijks worden afgerekend, enz.

Inwerkingtreding

De nieuwe wetgeving zal in werking treden op 1 februari 2022.  Vermits ze dwingend is, is ze vanaf dan ook van toepassing op reeds lopende overeenkomsten.  Men doet er dus goed aan na te denken welke impact dit kan hebben op de werkingsmiddelen van de onderneming, en om overeenkomsten en algemene voorwaarden tijdig in overeenstemming te brengen met de uiteengezette principes.

Wibo Van Poeck en Bruno Thoen
De Langhe Advocaten

Gepubliceerd in VOKA – Ondernemers, VOKA Kamer van koophandel Oost-Vlaanderen, editie november 2021

Terug naar overzicht
WEBSITE DOOR CONCEPTTOSCREEN