Close

17 november 2017

Kapitaalvermindering uitvoeren wordt fiscaal rekenwerk

Implementing a capital reduction will require some tax calculations

De regering wil het tarief van de vennootschapsbelasting verlagen van 33% naar 29% vanaf 2018 en 25% vanaf 2020.  Deze wijziging was broodnodig om de competitiviteit met de ons omringende landen te vrijwaren.  Het Zomerakkoord bevat echter ook een aantal compenserende maatregelen, die het verlies aan belastinginkomsten moeten opvangen.  Eén van deze maatregelen is de wijziging van de regels inzake kapitaalvermindering.

Huidige systeem

Een vennootschap kan kiezen hoe zij haar middelen uitkeert aan de aandeelhouders. Indien reserves uitgekeerd worden als dividend, is roerende voorheffing (30%) verschuldigd. De vennootschap kan er echter ook voor opteren kapitaal terug te betalen. In de mate dat deze kapitaal-vermindering aangerekend wordt op het fiscaal gestort kapitaal (i.e. kapitaal vertegenwoordigd door inbrengen in geld of in natura), is er geen roerende voorheffing verschuldigd.

Gepland systeem vanaf 1 januari 2018

Vanaf 1 januari 2018 zal een kapitaalvermindering verplicht pro rata toegerekend worden op, enerzijds, de belaste reserves van de vennoot-schappen, anderzijds, het fiscaal gestort kapitaal. Het gedeelte van de kapitaalvermindering dat toegerekend wordt op de belaste reserves zal onderworpen worden aan roerende voorheffing.  Enkel het gedeelte van de kapitaalvermindering dat toegerekend wordt op het fiscaal gestort kapitaal zal belastingvrij worden uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Een voorbeeld ter verduidelijking:
een BVBA heeft een eigen vermogen van 1.000.000 euro, bestaande uit fiscaal gestort kapitaal van 300.000 euro en belaste reserves van 700.000 euro.  Wanneer het kapitaal met 100.000 euro verminderd wordt, zal 30.000 euro aangerekend worden op het fiscaal gestort kapitaal en 70.000 euro op de belaste reserves.  Op het bedrag van 70.000 euro zal roerende voorheffing (21.000 euro) verschuldigd zijn.  Terwijl de aandeelhouders vandaag netto 100.000 euro zouden ontvangen, zullen zij na 1 januari 2018 netto slechts 79.000 euro ontvangen.

Dient u voor 1 januari 2018 actie te ondernemen?

Indien uw vennootschap over aanzienlijke belaste reserves beschikt, kan het de moeite lonen om voor 1 januari 2018 over te gaan tot een kapitaal-vermindering.  Let evenwel op dat u de vennootschapsrechtelijke verplichtingen ter zake naleeft (oproeping van de algemene vergadering, geldige beraadslaging, effectieve uitbetaling ten vroegste twee maanden na de publicatie van de kapitaalvermindering in het Belgisch Staatsblad,…).

Ook op fiscaal vlak dient de nodige voorzichtigheid in acht genomen te worden:

  • De afgelopen jaren werden heel wat aandelen van een exploitatievennootschap ingebracht in een nieuw opgerichte holding.  Ten gevolge van de gecreëerde step-up verkreeg de holdingvennootschap een hoog fiscaal gestort kapitaal.  Dergelijke inbrengen werden aanvaard, op voorwaarde dat de inbreng gebeurde vanuit zakelijke overwegingen en/of bepaalde engagementen werden nageleefd.

    Wanneer u op vandaag beslist om het kapitaal van de holdingvennootschap te verminderen, moet in eerste instantie worden nagegaan of de gemaakte engagementen werden nageleefd.   Verwacht wordt dat de administratie deze kapitaalverminderingen met argusogen zal bekijken en zal proberen om op basis van de algemene anti-misbruikbepaling de kapitaalvermindering te herkwalificeren in een dividenduitkering waarop roerende voorheffing verschuldigd is.

  • Op 1 oktober 2014 werd het tarief van roerende voorheffing op liquidatieboni verhoogd van 10% naar 25% (thans 30%).  Teneinde een golf van liquidaties te vermijden, werd voorzien in een regeling waarbij een vennootschap een deel van haar belaste reserves kon incorporeren in het kapitaal mits onmiddellijke betaling van 10% roerende voorheffing.  Indien een kmo-vennootschap de geïncorporeerde reserves minimaal 4 jaar in het kapitaal behoudt, zal bij een latere kapitaalvermindering geen aanvullende belasting verschuldigd zijn.

    Wanneer u gebruik gemaakt heeft van deze vastklikregeling, zal op vandaag voormelde minimumtermijn van 4 jaar veelal nog niet verstreken zijn.  De wet voorziet dat kapitaalverminderingen bij voorrang aangerekend dienen te worden op de in het kapitaal geïncorporeerde belaste reserves.  Dit impliceert dat u met een aanvullende belasting zal geconfronteerd worden (10% of 5%, afhankelijk van het tijdstip van incorporatie) indien u vandaag een kapitaalvermindering zou doorvoeren.

    Het ontwerp van wet voorziet dat de geïncorporeerde reserves na het verstrijken van de minimumtermijn kunnen worden uitgekeerd zonder dat de pro rata-regeling moet worden toegepast.

  • Bepaalde successieplanningen vereisen dat er tijdelijk geen kapitaalvermindering wordt uitgevoerd.  Doet u dit toch, dan volgt er mogelijk een afrekening in de erfbelasting.

Een gewaarschuwd lezer is er twee waard.  Laat u dan ook tijdig adviseren zodat u geen vergiftigd geschenk onder de kerstboom vindt!

Frank De Langhe – Nicolas Lauwers

Gepubliceerd in VOKA – Ondernemers West-Vlaanderen, editie 18, 17 november 2017

 

Terug naar overzicht
WEBSITE DOOR CONCEPTTOSCREEN