Close

24 februari 2020

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en verenigingen: 7 praktische nieuwigheden

Sinds 1 januari 2020 zijn de dwingende bepalingen en – voor zover er niets in de statuten van de betrokken vennootschap werd geregeld – ook de regels van suppletief recht van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (het “WVV”) onverkort van toepassing op alle vennootschappen. Dit betekent dat u als ondernemer sinds 1 januari 2020 rekening dient te houden met een aantal bijkomende spelregels. In dit artikel lichten wij 7 praktische nieuwigheden uit het WVV voor u toe.

Belangenconflictprocedure

Voortaan dient een “geconflicteerde” bestuurder zich te onthouden van de beraadslaging en stemming over die betrokken handeling of verrichting. In het geval alle bestuurders een belangenconflict hebben, is het aan de algemene vergadering om de betrokken beslissing te nemen. Indien de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder is, kan de beslissing gewoon genomen worden. 

Cumulatieverbod binnen de raad van bestuur

Onder de oude wet kon een persoon binnen het bestuursorgaan verschillende “mandaten” waarnemen, met name als bestuurder-natuurlijke persoon én als vaste vertegenwoordiger van een bestuurder-rechtspersoon. Zo kon men op eenvoudige wijze de controle binnen het bestuur behouden.

Het WVV bepaalt nu uitdrukkelijk dat een bestuurder-natuurlijke persoon niet langer het mandaat van vaste vertegenwoordiger van een bestuurder-rechtspersoon binnen dezelfde raad van bestuur kan waarnemen en vice versa. Hierdoor wordt een cumul van verschillende mandaten binnen hetzelfde bestuur verboden. Evenwel biedt het WVV nu meer flexibiliteit om uw bestuursmodel te vereenvoudigen en op maat te snijden.

Dagelijks bestuurder

In het verleden bestond er in de rechtspraak en rechtsleer onduidelijkheid over de invulling van de bevoegdheden van de dagelijks bestuurder. Het WVV verduidelijkt dit en bepaalt dat het dagelijks bestuur de handelingen en beslissingen omvat die (i) niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, (ii) minder belang vertonen of (iii) spoedeisend zijn, en daardoor de tussenkomst van het bestuursorgaan niet vereisen.

Bijeenroeping van de algemene vergadering

Onder het WVV is het bestuursorgaan verplicht om de algemene vergadering op te roepen van zodra aandeelhouders die één tiende van het kapitaal of van de aandelen vertegenwoordigen, hierom verzoeken. Onder het oude Wetboek van Vennootschappen lag de minimumdrempel nog op één vijfde van het kapitaal.

Liquiditeitstest

Iedere dividenduitkering in de BV en CV dient voortaan te worden voorafgegaan door een netto-actieftest en liquiditeitstest. De nettoactief-test is geënt op de regeling onder het oude Wetboek van Vennootschappen. De liquiditeitstest is nieuw en houdt in dat het bestuur slechts mag overgaan tot een uitkering als de liquiditeitspositie van de vennootschap hierdoor niet in het gedrang komt binnen een periode van 12 maanden te rekenen van datum van de uitkering. De schending van dit artikel leidt tot aansprakelijkheid voor de bestuurders.

Gewijzigde alarmbelprocedure

Ingevolge de afschaffing van het kapitaal, wordt ook de alarmbelprocedure bij de BV en de CV gewijzigd. De alarmbelprocedure zal slechts moeten worden toegepast indien het netto-actief negatief is of dreigt te worden, en indien kan worden verwacht dat, gedurende de 12 komende maanden, de liquiditeitspositie van de vennootschap in het gedrang zal worden gebracht.

Bijkomende vermeldingen in het aandelenregister

Het WVV bepaalt dat er voortaan enkele extra vermeldingen moeten worden opgenomen in het aandelenregister, zoals het totaal aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen, het totaal aantal aandelen per soort, de statutaire overdrachtsbeperkingen en, indien daarom wordt verzocht, alle overdrachtsbeperkingen die voortvloeien uit overeenkomsten of uit uitgiftevoorwaarden. Dit als tegengewicht voor de flexibele manier waarop lidmaatschapsrechten en overdrachtsbeperkingen onder het WVV kunnen worden ingevuld (ongelijk stemrecht, ongelijke winstverdeling, preferent dividendrecht, …).

Let wel, het WVV legt niet alleen nieuwe en bijkomende regels op, maar biedt ook heel wat opportuniteiten. Daarom kan het, niettegenstaande u tot 2024 hebt om de statuten van uw vennootschap te confirmeren, nuttig zijn nu reeds gebruik te maken van deze opportuniteiten door middel van een statutenwijziging.

Sara Burm en Nathan Declerck
De Langhe Advocaten

Gepubliceerd in VOKA – Ondernemers, VOKA Kamer van koophandel West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen, editie 2 2020.

Terug naar overzicht
WEBSITE DOOR CONCEPTTOSCREEN