Close

31 oktober 2019

Fiscale consolidatie in België – Doet u mee?

Met de hervorming van de vennootschapsbelasting (door de Wet van 25 december 2017 en later bijgestuurd door de reparatiewetgeving van 30 juli 2018) werd ook in België de mogelijkheid ingevoerd tot fiscale consolidatie. Vanaf aanslagjaar 2020 (verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt vanaf 1 januari 2019) kunnen vennootschappen toepassing maken van de groepsbijdrageregeling (artikelen 205/5, 185, §4, 194 septies en 198, §1, 15° WIB). Wij beperkten ons in dit artikel tot de hoofdlijnen van voormelde regelgeving.

1 Wat?

De groepsbijdrageregeling is een systeem op basis waarvan een groepsvennootschap (“overdragende vennootschap”) een gedeelte van haar belastbaar resultaat overdraagt naar een andere vennootschap die voor datzelfde aanslagjaar een fiscaal verlies realiseert (“ontvangende vennootschap”). Het betreft een door de wet toegelaten winstverschuiving en gebeurt extracomptabel.

In ruil voor deze interne verliesverrekening verkrijgt de ontvangende vennootschap een vergoeding gelijk aan de belasting die de overdragende vennootschap uitspaart. Deze vergoeding wordt wel boekhoudkundig verwerkt, maar is fiscaal neutraal. Ze vormt een verworpen uitgave in hoofde van de overdragende vennootschap en wordt niet belast in hoofde van de ontvangende vennootschap.

Bijvoorbeeld:  moedervennootschap X realiseert voor aanslagjaar  2021 een (fiscaal) verlies van 100. Dochtervennootschap Y realiseert voor datzelfde aanslagjaar een belastbare winst van 500. X en Y besluiten een groepsbijdrageovereenkomst te sluiten. Het belastbaar resultaat stijgt bij X met 100 en daalt bij Y met 100. Y realiseert een belastingvoordeel van 25 (100 x 25%) en betaalt daarvoor een vergoeding van 25 aan X.

Het afsluiten van een groepsbijdrageovereenkomst is beperkt tot 1 aanslagjaar. Indien gewenst, kan men evenwel elk jaar opnieuw een nieuwe overeenkomst opstellen. Een model van groepsbijdrageovereenkomst zal bij Koninklijk Besluit worden vastgesteld en dient bij de aangifte te worden toegevoegd. 

Noteer evenwel dat van een echte fiscale consolidatie geen sprake is. Elke vennootschap dient zijn aangifte vennootschapsbelasting in.

2 Wie?

Binnenlandse vennootschappen en Belgische inrichtingen van buitenlandse vennootschappen (gevestigd binnen de EER) komen in aanmerking voor de groepsbijdrageregeling. Buitenlandse EER-vennootschappen komen enkel in aanmerking in mate de verliezen definitief zijn geleden. 

Daarnaast moet er een “sterke economische link bestaan” tussen beide vennootschappen. Dit veronderstelt:

  • het aanhouden van een minimum deelnemingsvereiste (de ene vennootschap heeft een rechtstreekse deelneming van minstens 90% in het kapitaal van de andere vennootschap, of een derde (binnenlandse of buitenlandse) vennootschap bezit rechtstreeks minstens 90% van het kapitaal van de ontvangende en overdragende vennootschap); en
  • dit gedurende een minimum referentieperiode (onafgebroken periode van 5 jaar, te rekenen vanaf 1 januari van het 4de kalenderjaar vóór het kalenderjaar waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd). 

Bijvoorbeeld, moedervennootschap X voert haar boekhouding per kalenderjaar en  bezit sinds boekjaar 2018 90% van de aandelen van dochtervennootschap Y. Consolidatie is mogelijk vanaf aanslagjaar 2023 (mits de participatie gedurende het boekjaar 2023 verder wordt aangehouden).

Een aantal vennootschappen zijn daarenboven uitgesloten van het systeem (o.a. vennootschappen die een onroerend goed ter beschikking stellen aan (de echtgenoot of kinderen van) één van hun bedrijfsleiders).

3 Hoeveel?

Het bedrag aan te verschuiven belastbare winst (van de overdragende vennootschap naar de ontvangende vennootschap) wordt (best) beperkt tot het verlies dat de ontvangende vennootschap zou hebben geleden indien de groepsbijdrage niet in de winst zou zijn opgenomen. Immers, het excedent vormt voor de ontvangende vennootschap een minimum belastbare basis die niet kan worden afgezet tegen enige fiscale aftrekken.

Conclusie

Teneinde de aantrekkelijkheid van haar belastingstelsel voor vennootschappen te verhogen, introduceerde België een systeem van fiscale consolidatie. Vanaf aanslagjaar 2020 is fiscale verliesverrekening op groepsniveau mogelijk. Het invoeren van een dergelijk consolidatiesysteem biedt een aantal opportuniteiten, maar kent ook zijn beperkingen.

Justine Bouckaert
De Langhe Advocaten

Gepubliceerd in VOKA – Ondernemers West-Vlaanderen/Oost-Vlaanderen, editie september/oktober 2019.

Terug naar overzicht
WEBSITE DOOR CONCEPTTOSCREEN