Close

5 februari 2018

Extra munitie om tweedeverblijfstaks aan te vechten

Nieuwpoort tweedeverblijfstaks second home tax

In  twaalf verschillende vonnissen haalden eigenaars die de tweedeverblijfstaks in Nieuwpoort aanvochten hun gelijk.  De rechtbank oordeelde dat de belasting het gelijkheidsbeginsel schendt en dus nietig is.  Wat zijn de gevolgen?  

De belasting op de tweede verblijven ligt vooral aan de kust onder vuur. In januari 2018 velde de rechtbank van eerste aanleg van Brugge twaalf vonnissen in geschillen tegen de stad  Nieuwpoort. Telkens haalden de eigenaars het gelijk aan hun kant en krijgen ze de betwiste belasting terugbetaald.

‘De rechtbank oordeelde dat het belastingreglement van Nieuwpoort het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel schendt’, zegt Evert Moonen van De Langhe Advocaten. ‘Verrassend is dat de rechtbank dat niet doet op basis van de verschillende tarieven die Nieuwpoort hanteert naargelang de ligging en oppervlakte van het tweede verblijf.  De vonnissen komen er omwille van de vrijstelling voor eigenaars die minstens twintig jaar in de gemeente gewoond hebben en intussen in een rusthuis verblijven zonder hun vorige woning te verkopen of te verhuren. Anderen kunnen geen vrijstelling claimen. De rechtbank oordeelt dat het onderscheid naargelang de omstandigheden die aanleiding hebben gegeven tot een tweede verblijf niet redelijk is en er in het belastingreglement geen goede verantwoording wordt voor gegeven.’ Eerder verloor de gemeente Zedelgem al om dezelfde reden een geding.

De betrokken belastingplichtigen hadden bij de stad een bezwaarschrift ingediend tegen de belasting voor aanslagjaar 2016, maar de gemeente verklaarde het bezwaar ongegrond. Vervolgens stapten ze naar de rechtbank.

‘De uitspraak is in eerste instantie van belang voor de betrokken belastingplichtigen. Ze krijgen de belasting terugbetaald’, zegt Frank De Langhe van het gelijknamige advocatenkantoor.

Naargelang de ligging en oppervlakte gaat het voor aanslagjaar 2016 om een bedrag tussen 551 en 954 euro. Dit bedrag stijgt ieder jaar geleidelijk. Voor aanslagjaar 2017 gaat het om een bedrag tussen 563 en 972 euro. Voor het huidige aanslagjaar zullen de eigenaars een bedrag tussen 574 en 990 euro moeten ophoesten.

‘Andere belastingplichtigen kunnen op basis van de vonnissen de belasting voor het aanslagjaar 2016 niet meer terugvorderen. Daartoe moesten ze tijdig een bezwaarschrift indienen’, zegt De Langhe. Beroep aantekenen bij de gemeente met een bezwaarschrift kan alleen binnen de drie maanden na verzending van het aanslagbiljet.

Precedent

‘De uitspraken zijn wel een belangrijk precedent voor gelijkaardige belastingreglementen in andere gemeenten. Zo hebben Knokke-Heist, Gent en De Haan een vrijstelling in hun belastingreglement opgenomen. De vonnissen bieden perspectieven voor mensen die daar eigenaar zijn van een tweede verblijf’, zegt De Langhe.

‘Toch is een procedure niet in alle steden of gemeenten zinvol. Eerst moet het gemeentelijk belastingreglement geanalyseerd worden’, zegt De Langhe. Er is maar sprake van een inbreuk op het gelijkheidsbeginsel als geen redelijke en objectieve verantwoording voor die discriminatie wordt gegeven. ‘De ene gemeente geeft een betere motivering voor het gemaakte onder-scheid dan de andere. In Nieuwpoort, Oostende, Middelkerke, De Haan, Knokke-Heist en Koksijde is de argumentatie beperkter, waardoor een belastingplichtige meer kans heeft om zijn gelijk te halen’, zegt Moonen.

In Nieuwpoort is de vrijstelling voor rusthuisbewoners het struikelblok. Maar er kunnen ook andere argumenten aangevoerd worden. Vorige zomer oordeelde de rechtbank dat de verschillende belastingtarieven naargelang de ligging in De Haan strijdig zijn met het gelijkheidsbeginsel en in De Haan het onderscheid naargelang de ligging.  De tweedeverblijfstaks bedraagt er 650 euro in de zone het dichtst bij de kustlijn, 500 euro in een tweede zone en ten slotte 420 euro voor het verste deel. ‘Het belastingreglement van De Haan is nog altijd niet aangepast’, merkt Moonen op.

In sommige kustgemeenten is de ongelijke behandeling van de vaste inwoners en de eigenaars van een tweede verblijf een reden. ‘De vaste inwoners dragen minder bij tot de gemeentefinanciën dan de eigenaars van een tweede verblijf, terwijl die laatste niet permanent in de gemeente verblijven en net minder zouden moeten bijdragen’, zegt Moonen. In Knokke-Heist, Koksijde en De Panne betalen de vaste inwoners helemaal geen gemeentelijke opcentiemen op de personenbelasting.

‘Ook de verschillen in de tarieven naargelang de oppervlakte van de woning kunnen in vraag worden gesteld’, vervolgt Moonen.  Naast Nieuwpoort hebben ook Koksijde, De Panne en Middelkerke een differentiatie naargelang de oppervlakte van de woning.

Krantenknipsel De Tijd Tweedeverblijfstaks Nieuwpoort

Online artikel De Tijd 2 februari 2018

Gepubliceerd in De Tijd, 3 februari 2018

Terug naar overzicht
WEBSITE DOOR CONCEPTTOSCREEN