Close

17 december 2018

De belastingvermindering voor kapitaalverhogingen in groeibedrijven weldra aan banden gelegd

Het Zomerakkoord had onder meer als doel om investeringen in groeibedrijven te stimuleren. Door particulieren een fiscaal voordeel toe te kennen wanneer zij het kapitaal van een groeibedrijf verhogen, wenste de regering onze economie een extra boost te geven. De inkt van het wetgevend initiatief hieromtrent was nog niet droog of er werden al een aantal belangrijke aanpassingen voorzien om misbruiken tegen te gaan.

Principe

Natuurlijke personen krijgen in de personenbelasting of de belasting der niet-rijksinwoners een belastingvermindering ten belope van 25% van het door hen ingebrachte kapitaal indien zij rechtstreeks of via crowdfunding nieuwe uitgegeven aandelen verwerven van een groeibedrijf. Het geïnvesteerde bedrag mag maximaal 100 000 EUR per jaar bedragen. Indien meer wordt geïnvesteerd, zal het gedeelte boven die drempel geen recht geven op een vermindering. Deze drempel geldt voor alle investeringen in start-ups en groeibedrijven samen. Er geldt geen beperking voor de combinatie met het belastingkrediet dat toegekend wordt in het kader van het verstrekken van win-winleningen.

Wat is een groeibedrijf?

Een onderneming kwalificeert als een groeibedrijf als zij aan de volgende voorwaarden voldoet:

een vennootschap die is opgericht minstens 4 en maximum 10 jaar geleden;
minstens 10 voltijdse werknemers (gedurende de 12 maanden volgend op de volstorting van de aandelen van de vennootschap en middels een arbeidsovereenkomst); en
de onderneming moet gedurende de afgelopen 2 aanslagjaren substantieel gegroeid zijn, i.e. een stijging van de jaaromzet met gemiddeld ten minste 10% per aanslagjaar of een stijging van het aantal voltijdse equivalenten die de vennootschap via een arbeidscontract te werk stelt met gemiddeld ten minste 10% per aanslagjaar.

Vereisten in hoofde van de investeerder

De investeerder moet de aandelen die werden uitgegeven door het groeibedrijf gedurende 4 jaar vanaf de aanschaffing in zijn bezit houden, zo niet wordt de belastingvermindering pro rata temporis teruggenomen, met name met 1/48 per volle maand die resteert tot het einde van de periode van 48 maanden.

Ten slotte kan een belastingplichtige deze belastingvermindering niet verkrijgen voor inbrengen in een vennootschap waarin hij (on)rechtstreeks optreedt als bedrijfsleider op het ogenblik van de kapitaalverhoging. Onmiddellijk na de inbreng mag de investeerder wel bedrijfsleider worden van de vennootschap waarin hij de kapitaalverhoging heeft gedaan, op voorwaarde dat hij daarvoor geen vergoeding verkrijgt. Als deze voorwaarde niet wordt nageleefd gedurende de 48 maanden volgend op de volstorting van de aandelen van de vennootschap, wordt de reeds genoten belastingvermindering a rato van het aantal nog te lopen maanden teruggenomen.

Bijkomende verstrenging in hoofde van de investeerder

In een voorontwerp van wet dat de ministerraad onlangs goedkeurde, worden de vereisten in hoofde van de investeerder verstrengd.

Zo zal een persoon die in de inbrenggenietende vennootschap tevens de hoedanigheid bekleedt van een vaste vertegenwoordiger van een andere vennootschap als bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of een gelijksoortige functie van dit regime worden uitgesloten indien men deze hoedanigheid heeft op het ogenblik van de kapitaalinbreng of verkrijgt in de 48 maanden volgend op de volstorting van de aandelen. Wordt men binnen die periode toch een vaste vertegenwoordiger, dan geldt dezelfde sanctie als voor bezoldigde bedrijfsleiders.

Daarnaast wordt een beperking voorzien in het geval van een kapitaalinbreng in een vennootschap die een aannemings- of lastgevingsovereenkomst heeft gesloten met een andere vennootschap waarvan de belastingplichtige aandeelhouder is en waarbij die andere vennootschap zich ertoe heeft verbonden om tegen een vergoeding een leidende werkzaamheid van dagelijks bestuur, van commerciële, financiële of technische aard op zich te nemen in de eerste vennootschap. Ook dit verbod geldt niet enkel op het moment van de kapitaalinbreng doch ook gedurende de 48 maanden volgend op de volstorting van de aandelen. Als men binnen die periode toch aandeelhouder van die andere vennootschap wordt, dan geldt dezelfde sanctie als voor bezoldigde bedrijfsleiders en vaste vertegenwoordigers.

De voorgenomen aanpassingen zullen retroactief in werking treden vanaf 
1 januari 2018.

Evert Moonen
De Langhe Advocaten

Gepubliceerd in Voka – Ondernemers Oost-Vlaanderen, editie december 2018

Terug naar overzicht
WEBSITE DOOR CONCEPTTOSCREEN