Close

13 oktober 2018

De anonimiteit verdwijnt: vanaf 30 november 2018 verplichte registratie van uw aandeelhouderschap in het UBO-register

verplichte registratie van uw aandeelhouderschap in het UBO-register

Na de afschaffing van de aandelen aan toonder in 2005, verdwijnt de anonimiteit van de aandeelhouder steeds meer en meer. De tijd dat de (familiale) aandeelhouder het aandelenboek in een kluis bewaart en krampachtig vasthoudt aan de vertrouwelijkheid, verdwijnt.

In het kader van de recente evoluties op Europees niveau ter bestrijding van terrorisme en anti-witwasmisdrijven, zal de anonimiteit ook voor de niet-beursgenoteerde bedrijven verdwijnen. Het aandeelhoudersregister zal weldra in zekere zin gecentraliseerd worden in een nationaal – publiek raadpleegbaar – register. Dit zowel voor de kapper om de hoek, de industriële bakker in familiale handen, een tech-startup met stille investeerder, maar ook de familiale stichting of een vereniging zonder winstoogmerk.

Even terug

De vereiste van een centraal register op nationaal niveau volgt uit de recente Europese anti-witwasrichtlijnen, die kaderen in de bestrijding van terrorisme en witwasmisdrijven. In België werd het centrale register van uiteindelijke begunstigden ingevoerd door de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten. Met het Koninklijk Besluit van 30 juli 2018 kreeg dit centrale register nu ook concrete vorm en werd een deadline vooropgesteld.

Informatieplichtige

De verplichte aanmelding van de uiteindelijke begunstigden geldt voor alle vennootschappen, (internationale) verenigingen zonder winstoogmerk, fiducieën, trust, stichtingen en gelijkaardige juridische entiteiten, en is concreet de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan.

Drempel

De Wet van 18 september 2017 stelt dat iedere natuurlijke persoon die uiteindelijke eigenaar is van of zeggenschap heeft over de vennootschap, kwalificeert als uiteindelijk begunstigde en bij het UBO-register aangemeld moet worden. Nog volgens deze Wet geldt een door een natuurlijke persoon gehouden belang van meer dan 25% van de stemrechten of van meer dan 25% van de aandelen of het kapitaal van de vennootschap, als een indicatie van een toereikend percentage van de stemrechten om te kwalificeren als uiteindelijke begunstigde.

Maar dus ook indien in uw onderneming niemand meer dan 25% bezit, kan er via andere constructies (aandeelhoudersovereenkomst, stemafspraken, …) sprake zijn van een effectief belang in of controle in hoofde van een uiteindelijk begunstigde.

Mee te delen informatie

Voor elke uiteindelijke begunstigde die voldoet aan de drempel, moet ten minste worden meegedeeld: de volledige naam, geboortedatum, nationaliteit, volledig verblijfadres, de datum waarop men uiteindelijke begunstigde is geworden, rijksregisternummer, de omvang van het uiteindelijk belang, maar ook welk type uiteindelijk begunstigde men is, of dit al dan niet samen met andere natuurlijke personen is, of men rechtstreeks dan wel onrechtstreeks uiteindelijk begunstigde is en in het laatste geval wie de tussenpersonen zijn (eveneens met volledige identificatie).

Concreet – Deadline

Op basis van het Koninklijk Besluit, dat in werking treedt op 31 oktober 2018, moet de informatie worden aangemeld uiterlijk binnen de maand te rekenen vanaf het tijdstip waarop de informatie met betrekking tot de uiteindelijke begunstigde gekend is of wijzigt. Op basis van de wetgeving zou men dus ten vroegste tegen 30 november 2018 de informatie moeten verstrekken.

Echter, de FOD Financiën stelt op haar website, alsook in haar FAQ, een andere deadline. Er wordt voorzien dat u voor de eerste registratie van uiteindelijke begunstigden tijd hebt tot 31 maart 2019.

Ter voorbereiding van deze deadline geeft de FOD Financiën enkele richtlijnen mee die u online terugvindt: https://financien.belgium.be/nl/ubo-register.

Via de reeds gekende E-services op de website van de FOD Financiën kan u nu reeds inloggen op de UBO-applicatie: https://eservices.minfin.fgov.be/mym-portal/public/citizen/external_services, en de reeds aangemelde ondernemingen consulteren.

De vereiste informatie omtrent uw uiteindelijke begunstigden kan dus ook reeds online ingegeven worden.

Wie kan raadplegen?

Elke autoriteit, entiteiten onderworpen aan verplichtingen inzake de waakzaamheid over hun cliënten, maar ook elke burger.

Weliswaar zal de raadpleging (m.u.v. de autoriteiten) een administratieve kost met zich meebrengen en zal men enkel kunnen zoeken op basis van de ondernemingsnaam of het KBO-identificatienummer. Men zal dus niet op naam van een persoon kunnen zoeken om een overzicht te bekomen van alle participaties. Bovendien zal niet alle informatie opgenomen in het UBO-register worden meegedeeld.

Uitzonderingen?

Enkel indien men kan aantonen dat de toegang tot de informatie zou leiden tot blootstelling aan een risico op fraude, ontvoering, chantage, geweld of intimidatie of indien hij of zij minderjarig of handelingsonbekwaam is, kan van geval tot geval over een uitzondering beslist worden.

De niet-nakoming zal aanleiding kunnen geven tot geldboetes van 250 EUR tot 50 000 EUR ten laste van de informatieplichtige.

Bart Brunet – Sara Burm

Terug naar overzicht
WEBSITE DOOR CONCEPTTOSCREEN