Close

31 mei 2018

Alweer een goede reden om de gemeentebelasting na te kijken

Provincies, steden en gemeenten hebben een fiscale autonomie die hen toelaat om belastingen op te leggen en te innen.  Het lokale bestuur bepaalt zelf het criterium en het bedrag van de belasting, maar moet hierbij steeds de normen van een hogere rang respecteren.  Daar knelt vaak het schoentje.

1. Belastingen op economische bedrijvigheid en kantooroppervlakten

Indien u professioneel actief bent in de nijverheids-, handels- of agrarische sector (via vennootschap of eenmanszaak), is de kans groot dat u een jaarlijkse belasting op economische bedrijvigheid verschuldigd bent aan de stad of gemeente waar u deze activiteit uitoefent.  Het bedrag van die belasting kan echter variëren, bijvoorbeeld naargelang de vorm en de woonplaats.

In een bepaalde gemeente zijn natuurlijke personen die een economische bedrijvigheid uitoefenen in die gemeente en er ook hun woonplaats hebben, een lagere belasting verschuldigd dan alle andere natuurlijke personen en vennootschappen die ook een economische bedrijvigheid uitoefenen in die gemeente.  Een vennootschap betwistte dit onderscheid, met succes.  Volgens de Raad van State bestaat er geen verantwoording voor het onderscheid en schendt het belastingreglement bijgevolg het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel.  Het reglement wordt vernietigd en de ondernemers die de belasting hebben betwist, krijgen die terugbetaald, met interest.

Onlangs besliste het Hof van Beroep van Brussel dat de belasting op kantooroppervlakten van een andere gemeente discriminerend is omdat bepaalde instellingen zijn vrijgesteld van de belasting.  Wegens die discriminatie is het gehele belastingreglement ongrondwettig en niet enkel de vrijstelling.  Alle belastingplichtigen die deze belasting verschuldigd zijn, kunnen die terugvragen.

Een vaak voorkomende lokale belasting die in het verleden met succes is betwist, is de zogenaamde drijfkrachtbelasting.  Die belasting is ongeoorloofd wanneer ze louter op basis van de ligging van de maatschappelijke zetel wordt opgelegd, zonder dat er op die zetel ook daadwerkelijk motoren werden aangewend voor de professionele activiteiten.

2. Lokale belastingen steeds vaker onder vuur

De bovenstaande voorbeelden tonen aan dat er vaak een fundamentele grond voor betwisting van lokale belastingen bestaat.  Dat is niet enkel het geval voor ondernemingsgerelateerde belastingen.  Recent zijn ook meerdere gemeentebelastingen op tweede verblijven ongrondwettig bevonden wegens het discriminerend tarifair onderscheid.  De belasting op openluchtrecreatieve verblijven is hetzelfde lot beschoren.  In al deze gevallen krijgen de betrokkenen de belasting terugbetaald.

3. Conclusie

Gemeentelijke en provinciale overheden zijn bevoegd om belastingen op te leggen, maar moeten daarbij fundamentele regels zoals de gelijke behandeling van belastingplichtigen respecteren.  Een onderscheid tussen belastingplichtigen moet verantwoord worden.  Is die verantwoording er niet of is de achterliggende reden ervan irrelevant, dan kan het belastingreglement nietig worden verklaard en wordt de belasting terugbetaald.  Aangezien belastingreglementen zelden identiek zijn, moet echter steeds het desbetreffende reglement geanalyseerd worden.

BVBA De Langhe Advocaten

Evert Moonen – Frank De Langhe

Gepubliceerd in Business Vlaanderen, Nummer 02 2018 – mei – juni 2018.

Terug naar overzicht
WEBSITE DOOR CONCEPTTOSCREEN