Close

3 August 2015

The basic tenets of the tax shift have been announced

Full version only available in Dutch.

Na maandenlang ballonnetjes te hebben opgelaten om zich vervolgens in alle stilte terug te trekken, heeft de Regering-Michel op 23 juli 2015 de krijtlijnen van de langverwachte tax shift bekend gemaakt en wel ten belope van een financieel plaatje van 7,2 miljard Euro.

Hoewel er op heden nog vele onduidelijkheden bestaan over de concrete invulling van bepaalde maatregelen, alsook over de impact van deze maatregelen, kan worden vastgesteld dat de regering niet over één nacht ijs is gegaan.

De tax shift heeft tot doel de lasten op arbeid te verschuiven naar andere inkomsten. Daarbij heeft de regering er bewust voor gekozen om de fiscale lasten niet louter naar de zogenaamde grote vermogens, noch naar milieuonvriendelijke handelingen te verschuiven. Zij koos daarentegen voor een samenstelling waarbij de lasten op arbeid op verscheidene andere bronnen worden geconcentreerd.

De verlaging van de lasten op arbeid heeft als doel de competitiviteit van de Belgische ondernemingen te versterken en de koopkracht van de burgers als volgt te verhogen:

 • een substantiële verlaging van de sociale zekerheidsbijdragen in hoofde van de werkgever van 33% naar 25%;
 • een uitbreiding van de investeringsaftrek;
 • een bijkomende verlaging van de lasten op nacht- en ploegenarbeid in hoofde van de werkgever;
 • fiscale steunmaatregelen voor het onderzoek en de ontwikkeling en technologische innovatie;
 • een verhoging van bepaalde inkomensschijven;
 • een aanpassing van de werkbonus; en
 • een verhoging van bepaalde belastingvrije minima.

De regering voorziet om de budgettaire kostprijs van deze verlagingen als volgt te financieren:

 • een verhoging van de BTW op elektriciteit van 6% tot 21%;
 • een verhoging van de roerende voorheffing van 25% tot 27% (met uitzondering van de vrijstelling op spaartegoeden);
 • een verhoogde inning van de kaaimantaks;
 • de invoering van een zogenaamde speculatietaks waarbij een belasting verschuldigd is over de meerwaarden op aandelen door zij die hun aandelen verkopen binnen een periode van zes maanden na de aankoop ervan;
 • een verhoging van de accijnzen op diesel, tabak en alcohol;
 • de invoering van een zogenaamde “vettaks”, ook wel “suikertaks” genoemd; en
 • de invoering van een niet nader gespecifieerd fiscaal regime voor vastgoedvennootschappen.

Daags na de bekendmaking van de tax shift, raakte tevens bekend dat de regering voorziet in de herinvoering van de mogelijkheid tot regularisatie van “zwarte” tegoeden. Ditmaal zou het een permanente mogelijkheid betreffen waarbij wordt beoogd dat deze 250 miljoen Euro per jaar zal opbrengen. De wijze van aangifte en de hoogte van de boeten die zullen verschuldigd zijn over de aangegeven sommen, zijn vooralsnog niet bekend. Deze permanente regularisatiemogelijkheid mag worden verwacht tegen 2017.

Van zodra meer details bekend raken omtrent de voorgaande wijzigingen, lichten wij u graag verder in!

Terug naar overzicht
WEBSITE DOOR CONCEPTTOSCREEN