Close

30 juni 2015

Terugbetaling omzettingstaks aandelen aan toonder

Hof van Cassatie versoepelt haar standpunt met betrekking tot aftrekbaarheid van kosten door een vennootschap.

De personen die zijn overgegaan tot de omzetting van hun effecten aan toonder waren destijds gehouden tot het betalen van een heffing indien zij gedurende de periode 2012-2013 tot de omzetting van deze effecten zijn overgegaan. Deze heffing bedroeg 1% in het geval van een omzetting waartoe de houder in de loop van het kalenderjaar 2012 was overgegaan, dan wel 2% in het geval van een omzetting waartoe de houder in de loop van het kalenderjaar 2013 was overgegaan.

In een arrest van 9 oktober 2014 stelde het Hof van Justitie dat deze heffing in strijd is met het vrij verkeer van kapitaal. Het Grondwettelijk Hof volgde deze zienswijze in een arrest van 5 februari 2015 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 27 februari 2015). Daardoor werden de wetsartikelen met betrekking tot de belasting op de omzetting van effecten aan toonder vernietigd. De gevolgen van deze uitspraak zijn voor de personen die gehouden waren tot de betaling van de heffing zeer interessant aangezien er nu een grond tot terugvordering is ontstaan.

De administratie heeft nu in een circulaire verduidelijkt hoe de belastingplichtigen de terugbetaling van deze heffing kunnen verwezenlijken. Zij moeten hiervoor een verzoek indienen bij de Adviseur Generaal – Gewestelijk Directeur van het Controlecentrum Grote Ondernemingen te Brussel (met uitzondering voor de gemeenten die zich in het Duits taalgebied bevinden). Bij dat verzoek moet het bewijs worden geleverd dat de heffing destijds wel degelijk werd voldaan. De mogelijkheid bestaat tevens om moratoriuminteresten te vorderen (7%). Let wel, deze vordering wordt niet automatisch ingeleid door middel van het verzoek aan het Controlecentrum grote Ondernemingen. Het is vereist dat in een gemotiveerde en aangetekende brief uitdrukkelijk wordt verzocht om de terugbetaling van de heffing én de moratoriuminteresten met opgave van de bankrekening waarop deze sommen moeten worden gestort. Dit vorderingsrecht verjaart na afloop van twee jaar vanaf de dag van het vernietigingsarrest: 27 februari 2015 en bijgevolg op 28 februari 2017.

Terug naar overzicht
WEBSITE DOOR CONCEPTTOSCREEN