Close

3 augustus 2015

Hof van Cassatie versoepelt haar standpunt met betrekking tot aftrekbaarheid van kosten door een vennootschap

Sinds 2001 stelde het Hof van Cassatie voorop dat een vennootschap de door haar gemaakte kosten slechts kon aftrekken wanneer zij kon aantonen dat die kosten verband hielden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.

Nemen we het voorbeeld van een artsenvennootschap die investeert in een vastgoedproject aan de Belgische kust, dan kon de fiscus de hiermee gepaard gaande kosten gemakkelijk verwerpen vermits deze geen enkel verband tonen met het maatschappelijk doel van een dergelijke vennootschap.

In drie recente arresten wijzigt het Hof van Cassatie echter haar mening. Het hof komt op een ondubbelzinnige wijze terug op diens eerdere standpunt door nu aan te nemen dat de aftrek van bedrijfsuitgaven of bedrijfslasten niet afhankelijk moet zijn van het maatschappelijk doel. Het laat daarbij niets aan het toeval over en verduidelijkt dat het hiermee terug komt op de vroegere rechtspraak.

Wat zijn nu de praktische gevolgen van deze rechtspraak? In ieder geval doorbreekt het hof hiermee de zogenaamde causaliteitsvereiste. De fiscus zal niet meer, onder de loutere verwijzing naar het maatschappelijk doel van de vennootschap, kunnen overgaan tot de verwerping van bepaalde uitgaven van de vennootschap. Daarnaast biedt deze rechtspraak meer zekerheid voor vele uitgaven die inherent zijn aan de bedrijfsvoering maar geen direct verband vertonen met het maatschappelijk doel. Wij denken hierbij aan promotiestunts, bepaalde investeringen, bezoldigingen, beleggingen …

Let wel, de reguliere media maakten al spoedig na de publicatie van deze rechtspraak de conclusie, dat elke kost die betrekking heeft op een buitenverblijf nu aftrekbaar zal zijn voor een vennootschap. Wij wijzen hierbij graag op de (onveranderde) wettelijke bepaling van artikel 49 WIB die nog steeds stelt dat kosten slechts dan aftrekbaar zijn wanneer zij bijdragen tot het verkrijgen of behouden van inkomsten. Het mantra “als alles wat een vennootschap verdient, belastbaar is, zijn al haar kosten ook aftrekbaar”, dient dan ook in die zin te worden genuanceerd. Voor wat betreft de buitenverblijven die een onderdeel uitmaken van het bezoldigingspakket van de bedrijfsleider van de vennootschap, verwijzen wij vanuit die optiek nog graag naar het arrest van het Hof van Cassatie van vorig jaar waarin zij de volgende criteria heeft vooropgesteld met betrekking tot de aftrekbaarheid van de in die zin gemaakte kosten:

  • de voorwaarden van artikel 49 WIB moeten vervuld zijn;
  • de kost moet daadwerkelijk bedoeld zijn om een voordeel van alle aard toe te kennen;
  • de kost moet een werkelijk uitgeoefende activiteit vergoeden; en
  • de vergoede prestaties moeten betrekking hebben op de activiteit van de vennootschap.

Voor meer duiding bij de mogelijke aftrekbaarheid van bepaalde kosten van uw vennootschap of het mogelijks fiscaal interessante karakter van een voorgenomen investering, zijn wij uiteraard steeds beschikbaar!

Terug naar overzicht
WEBSITE DOOR CONCEPTTOSCREEN